2024-03-23 17:23:53

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกเพื่อแสดงไฟร์ หรือดาวโหลด

2023-08-23 11:40:17

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกเพื่อแสดงไฟร์ หรือดาวโหลด

2023-04-21 16:03:06

แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเพทสาขางานก่อสร้าง

คลิกเพื่อแสดงไฟร์ หรือดาวโหลด

2023-04-21 16:02:17

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

คลิกเพื่อแสดงไฟร์ หรือดาวโหลด

2023-04-21 16:02:02

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

คลิกเพื่อแสดงไฟร์ หรือดาวโหลด

box
งานพัสดุ | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ